Contractenrecht

Verzuim

Nadat de wederpartij in gebreke is gesteld - en niet binnen de gestelde (redelijke) termijn alsnog zijn contractuele verplichting is nagekomen - treedt hij in verzuim.

De schuldeiser heeft in dat geval de keuze uit de volgende mogelijkheden:

- vorderen dat alsnog wordt nagekomen en daarbij de schade wordt vergoed die is ontstaan door het niet tijdig nakomen.
- schadevergoeding vorderen in plaats van nakoming.
- de overeenkomst ontbinden en daarbij schadevergoeding eisen omdat de overeenkomst niet is nagekomen maar ontbonden.
- opschorten van zijn contractuele verplichtingen totdat de wederpartij aan de verplichting(en) voldoet.

De schuldenaar kan tijdens verzuim alsnog uit eigen beweging aan zijn verplichting(en) voldoen. Echter is hij dan wel een schadevergoeding verschuldigd. Dit kan vertragingsschade zijn of bijvoorbeeld de kosten die zijn gemaakt om de vordering te innen.

In een aantal gevallen is er sprake van verzuim van rechtswege en behoeft dus geen ingebrekestelling. Hiervan is sprake indien:

- in het contract een fatale termijn is opgenomen en deze is overschreden.
- de schade ontstaat uit onrechtmatige daad.
- de schuldenaar meedeelt dat hij de overeenkomst niet (op de juiste manier) zal kunnen nakomen.

Mocht je twijfels hebben rond de nakoming van een overeenkomst of heb je het idee dat het niet helemaal volgens de normale procedures verloopt, kijk dan eens of een van onze meewerkende kantoren je verder kan helpen.

Uw bedrijf promoten?

Hier uw bedrijfsnaam